Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Ο Πίνακας Φορολογικών Δηλώσεων ΟΕ 2013 (Ανανεωμένος)

Ημερομηνία Ανανέωσης : 20 Αυγούστου 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ο.Ε. 2013
(Χρήση 01/01-31/12/2012)
ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΦΟΡΑ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1 – Ε3- Ε2)
Ελεύθεροι Επαγγελματίες , Ατομικές Επιχειρήσεις , Μισθωτοί ,Συνταξιούχοι κλπ
30/08/2013 (Όλοι οι ΑΦΜ)
Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων

Μη Κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ

ΕΛΗΞΕ
Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων
Ομόρρυθμες –Ετερόρρυθμες με Β’ κατηγορίας Βιβλία
ΕΛΗΞΕ
Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων
Ομόρρυθμες –Ετερόρρυθμες με Γ’ κατηγορίας Βιβλία
ΕΛΗΞΕ
Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΕ
ΕΛΗΞΕ
Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων
Ανώνυμες Εταιρείες ΑΕ
ΕΛΗΞΕ
Εκκαθαριστικές ΦΠΑ
Β’ κατηγορίας Βιβλία
ΕΛΗΞΕ
Εκκαθαριστικές ΦΠΑ
Γ’ κατηγορίας Βιβλία
ΕΛΗΞΕ
Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Ε7
Όσους είχαν προσωπικό για τη χρήση 2012
ΕΛΗΞΕ
Οριστική Δήλωση Φόρου Ελευθερίων Επαγγελμάτων
Όσους κατέβαλλαν αμοιβές σε Ελ.Επαγ/τίες
ΑΝΑΒΟΛΗ
Οριστική Δήλωση Φόρου  Εμπορικών Επιχειρήσεων
Όσους κατέβαλλαν αμοιβές σε μέλη ΔΣ & Εταίρους
ΑΝΑΒΟΛΗ
Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών
Όσους είχαν συναλλαγές άνω των 300 € με Επιτηδευματίες
30/09/2013
Ε9 Φυσικών Προσώπων
Όσους είχαν Μεταβολές στην Ακίνητη περιουσία τους
15/09/2013
Ε9 Νομικών  Προσώπων
Όσα ΝΠ  είχαν Μεταβολές στην Ακίνητη περιουσία τους
30/11/2013

*   ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ
Εταιρείες (Εκτός Α.Ε και Ε.Π.Ε)
Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων·         Ομόρρυθμες εταιρείες
·         Ετερόρρυθμες Εταιρείες
·         Κοινοπραξίες
·         Αστικές Μη κερδοσκοπικές
·         Κοινωνίες
·
*      ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ TAXISNET
Τελευταία Ανανέωση 20-08-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου